/*%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/tpl_vars['baner_items']->value)){?>/*/%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/
    /*%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/tpl_vars['item'] = new Smarty_Variable; $_smarty_tpl->tpl_vars['item']->_loop = false; $_from = $_smarty_tpl->tpl_vars['baner_items']->value; if (!is_array($_from) && !is_object($_from)) { settype($_from, 'array');} foreach ($_from as $_smarty_tpl->tpl_vars['item']->key => $_smarty_tpl->tpl_vars['item']->value){ $_smarty_tpl->tpl_vars['item']->_loop = true; ?>/*/%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/
  • /*%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/$_smarty_tpl->tpl_vars['item']->value['link'],'name'=>$_smarty_tpl->tpl_vars['item']->value['nazwa']),$_smarty_tpl);?> /*/%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/ /*%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/tpl_vars['item']->value['desc'];?> /*/%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/
  • /*%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*//*/%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/
/*%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*//*/%%SmartyNocache:3984102675c792b34ea8c16-07260148%%*/

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, pragniemy Państwa poinformować, że:

 

Administratorem danych jest:

KRK PARKING ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 13, 32-083 Balice wraz z podmiotami z grupy kapitałowej NIP: 679-280-82-92, REGON: 360140216

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

Nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych, prowadzenia działań sprzedażowych, księgowych, kadrowo-płacowych, marketingowych oraz w procesie rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu urządzeń elektronicznych, tj. telefonów, tabletów, komputerów oraz w formie papierowej.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami danych osobowych są:

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy handlowi, którzy współpracują z KRK PARKINGIEM przy wspólnych projektach.

Okres przechowywania danych:

Do czasu prośby o usunięcie danych lub braku zgody na przetwarzanie

Macie Państwo prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Państwa dane są:

Podane dobrowolnie

 

Informujemy, że na terenie KRK PARKING ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 13, 32-083 Kraków NIP: 679-280-82-92, REGON: 360140216 (dalej: „PARKING”), działa system monitoringu wizyjnego, w tym monitoring parkingowy, który rejestruje obraz mogący stanowić dane osobowe.

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających KRK PARKING, zbieranych w ramach monitoringu wizyjnego jest firma: Nieruchomości Iga Piekus ul. Czarnogórska 18/46, 30-638 Kraków NIP: 679-280-82-92, REGON: 360140216 (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane w celu monitorowania zdarzeń i ruchu osób oraz pojazdów na terenie KRK PARKINGU.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających PARKING, by zapewnić bezpieczeństwo na terenie PARKINGU oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 do 30 dni, a w przypadku zarejestrowania zdarzeń wymagających dochodzenia roszczeń – do końca upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Dane osobowe nie są profilowane.

Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą, mają prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania, usunięcia, przenoszenia, jak tez prawo do ograniczenia przetwarzania.

Administrator informuje ponadto, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Dane kontaktowe Administratora, służące w szczególności do zgłaszania żądań w zakresie realizacji jej praw określonych w niniejszej klauzuli powyżej: KRK PARKING ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 13, 32-083 Kraków, adres e-mail: biuro@krkparking.eu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wejścia/wjazdu na teren PARKINGU. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – dane kontaktowe IDO są dostępne w biurze PARKINGU.

Administrator może udostępniać dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT lub firmom ochroniarskim. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.