Regulamin

Regulamin Płatnego Parkingu

KRK PARKING

Parking objęty monitoringiem, niestrzeżony,

czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z parkingu zlokalizowanego przy ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 13, 32-083 w Balicach (dalej: Parking albo KRK PARKING)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. KRK PARKING jest parkingiem: prywatnym, płatnym płatny przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę, objętym monitoringiem wizyjnym, przeznaczonym dla motocykli, pojazdów osobowych, samochodów dostawczych oraz busów.

KRK PARKING zlokalizowany przy ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 13, 32-083 Balice, NIP: 679-280-82-92, REGON: 360140216 (zwaną dalej: Zarządzający Parkingiem).

§2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem); w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za Użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu. W razie wątpliwości domniemuje się, że Użytkownikiem Parkingu jest właściciel pojazdu.

Miejscem parkingowym jest wydzielona za pomocą łańcuchów i stref powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§3. W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren KRK PARKING, znajduje się tablica informacyjna określająca warunki korzystania z Parkingu (Regulamin) oraz aktualny cennik. Każdy kto zamierza skorzystać z Parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i cennika stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (dalej: Cennik) przed wjazdem na teren KRK PARKING. Regulamin i Cennik znajdują się również do wglądu przez całą dobę w Biurze Obsługi Parkingu.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KRK PARKING

§4. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na KRK PARKING zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z Zarządzającym Parkingiem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). oraz wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w Regulaminie i Cenniku i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu. Umowa najmu kończy się wraz z uiszczeniem opłaty parkingowej i wyjazdem pojazdu z Parkingu.

Pozostawienie pojazdu na Parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego, ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządzającego Parkingiem do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika Parkingu.

§5. Parking jest objęty monitoringiem kamer w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkowników Parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z Parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie Miejsca parkingowego. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku Użytkowników Parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.

§6. Dowodem najmu Miejsca parkingowego jest bilet parkingowy pobrany w automacie wjazdowym przy wjeździe na Parking, na którym uwidoczniona jest godzina wjazdu na Parking.

§7. Parking podzielony został na strefy wyznaczające miejsce postoju dla poszczególnych kategorii Użytkowników:

- DO 24 GODZIN (dla pojazdów, których czas postoju na Parkingu nie przekroczy 24 godzin).

- DŁUGOTERMINOWA (dla pojazdów, których czas postoju na Parkingu przekraczał będzie 24 godziny),

- ABONAMENT (dla pojazdów objętych umową abonamentową),

- AUTOBUSY (dla busów),

Użytkownik Parkingu zobowiązany jest pozostawić pojazd w odpowiedniej strefie, zgodnie z podanymi wyżej definicjami.

§8. Użytkownik Parkingu powinien pozostawić na Parkingu pojazd unieruchomiony, z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł oraz pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

Pojazd powinien mieć zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik, a jego zawartość Użytkownik winien należycie zabezpieczyć (nie na widoku). Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz do stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.

OPŁATY ZA PARKOWANIE

§9. Pojazd może zostać zabrany z KRK PARKING tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie. Opłata za parkowanie jest naliczana i pobierana przed wyjazdem z Parkingu na podstawie danych opisanych na bilecie parkingowym (data i godzina wjazdu na Parking) w oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik.

§10. Opłata za parkowanie według Cennika następuje przed wyjazdem z KRK PARKING gotówką bądź kartą płatniczą/kredytową w automacie kasowym umieszczonym przy wyjściu głównym (przy ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 13), lub kartą płatniczą w biurze KRK PARKING. Po opłaceniu biletu należy w ciągu 15 min. opuścić parking. Opłacony bilet należy posiadać przy wyjeździe z Parkingu. Przekroczenie ustalonego czasu na wyjazd skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem.

§11. Za zgubiony bilet parkingowy obowiązuje opłata porządkowa w wysokości określonej w Cenniku.

§12. Pojazd może zostać zabrany z KRK PARKING tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie.

§13. Czas wynikający z pozostawania pojazdu na Parkingu z takich przyczyn jak awaria lub nieprawidłowe funkcjonowanie pojazdu, kontrola policyjna lub przeprowadzona przez inne uprawnione służby, nie jest podstawą do pomniejszenia opłaty o ten czas lub naliczenia opłaty w mniejszej wysokości.

§14. KRK PARKING wystawia faktury VAT za korzystanie z Miejsc parkingowych, na życzenie Użytkownika Parkingu. Konieczność zamiany wystawionego przez kasę automatyczną paragonu na fakturę VAT musi zostać bezzwłocznie (w tym samym dniu) zgłoszona w Biurze Parkingu z obowiązkiem pozostawienia paragonu.


 

§15. Biuro Obsługi Parkingu wystawia fakturę VAT w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia takiego żądania zgodnie z §13 Regulaminu. Faktura VAT może zostać wysłana na wskazany przez Użytkownika Parkingu adres e-mail lub będzie do odbioru osobistego w Biurze Obsługi Parkingu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KRK PARKING

§16. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu na terenie Parkingu wynosi 10 km/h. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz do stosowania się do wskazówek i poleceń Zarządzającego Parkingiem i osób przez niego wskazanych.

§17. Pojazdy wolno stawiać tylko w odpowiednich strefach, o których mowa w §7, na wyznaczonych Miejscach parkingowych, za wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządzającego Parkingiem lub osoby przez niego upoważnione jako ZAREZERWOWANE albo opatrzonych LOGO firmowym.

Na jednym Miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli.

Zabronione jest parkowanie na wjazdach, wyjazdach, pasach przeznaczonych do ruchu pojazdów po terenie Parkingu.

Pozostawienie pojazdu w sposób, który powoduje zajęcie przez jeden pojazd dwóch stanowisk postojowych, powodować będzie naliczenie opłaty za korzystanie z parkingu w podwójnej wysokości.

§18. Za zajęcie zarezerwowanego miejsca postojowego, o którym mowa w §16, przez pojazd nieuprawniony Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty porządkowej w wysokości 100,00 PLN na rzecz Zarządzającego Parkingiem.

§19. Jeżeli Użytkownik Parkingu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu (lub na jego części) albo pozostawiony pojazd będzie mógł zagrozić bezpieczeństwu ruchu na Parkingu lub bezpieczeństwu osób lub innych pojazdów, Zarządzający Parkingiem uprawniony będzie – według swego wyboru – do przestawienia pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika albo wezwania Straży Miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu. W przypadku przestawienia pojazdu przez Zarządzającego Parkingiem od Użytkownika Parkingu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 150,00 PLN + rzeczywisty koszt holowania lub przestawiania pojazdu.

§20. Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do:

- zachowania szczególnej ostrożność w czasie wykonywania wszelkich manewrów tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie Parkingu oraz nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów,

- nie pozostawiania w pojeździe dzieci bez opieki,

- nie pozostawiania w pojeździe zwierząt bez opieki,

- zachowania na terenie Parkingu czystości,

- powstrzymania się od wszelkich zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub zakłócających korzystanie z Parkingu.

§21. W przypadku zgubienia kluczyków do pojazdu, jakiekolwiek próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte dopiero po okazaniu Obsłudze Parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości Użytkownika Parkingu, na koszt i ryzyko Użytkownika.

§22. Na terenie Parkingu zabronione jest:

- wjazd pojazdami przewożącymi materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi, a także zagrażające innym pojazdom znajdującym się na Parkingu, w tym pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych (np. paliwa) lub brudzących,

- używanie otwartego ognia,

- wnoszenie materiałów łatwopalnych i wybuchowych,

- palenie wyrobów tytoniowych,

- spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,

- naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki),

- dokonywanie napraw pojazdu, przeprowadzanie prób silnikowych, a także wykonywanie czynności serwisowych (w tym wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje) oraz pielęgnacyjnych pojazdu,

- nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem.

§23. Prowadzenie działalności gospodarczej, handel obnośny, obwoźny, reklamowanie, roznoszenie ulotek, agitowanie, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych i innych na terenie Parkingu są dozwolone wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej, pisemnej zgody Zarządzającego Parkingiem.

§24. Zarządzający Parkingiem jest uprawniony do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienia nagłej i uzasadnionej przyczyny (np. groźba uszkodzenia pojazdu).

§25. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania Użytkowników Parkingu z przepisami prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawuje Obsługa Parkingu – osoby upoważnione przez Zarządzającego Parkingiem. Na żądanie tych osób Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do okazania ważnego biletu parkingowego oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu znajdującego się na Parkingu.

§26. Za każdy przypadek nieprzestrzegania Regulaminu Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zarządzającego Parkingiem opłaty porządkowej w wysokości 1000,00 PLN oraz zablokowaniu pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§27. Użytkownik Parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego lub osoby mu towarzyszące na terenie Parkingu, w tym Zarządzającemu Parkingiem (w szczególności uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych, zanieczyszczenie terenu Parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu) lub osobom trzecim, szczególnie innym Użytkownikom Parkingu.

W szczególności Użytkownik Parkingu ponosi pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń parkingowych oraz czyszczenia i neutralizacji płynów, które wyciekły z jego pojazdu.

§28. Zarządzający Parkingiem odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone przez niego lub jego pracowników, współpracowników, pełnomocników. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika Parkingu postanowień Regulaminu.

Zarządzający nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika Parkingu, za które ponoszą odpowiedzialność inni Użytkownicy Parkingu lub osoby trzecie, w tym szkody komunikacyjne, kradzież, zniszczenia lub uszkodzenie pojazdu lub rzeczy w nim pozostawionych.

§29. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Obsługi Parkingu o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożenia stosownego „oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.

§30. W przypadku zgłoszenia względem Zarządzającego Parkingiem jakichkolwiek roszczeń przez osobę trzecią w związku z działaniami lub zaniechaniami, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik Parkingu, Użytkownik Parkingu zwolni Zarządzającego Parkingiem od odpowiedzialności z tego tytułu oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zarządzającego w związku z tymi roszczeniami, w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zarządzającego lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Zarządzającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zarządzającemu.


 

§31. W przypadku zgłoszenia względem Zarządcy Parkingu lub Właściciela obiektu jakichkolwiek roszczeń przez osobę trzecią w związku z działaniami lub zaniechaniami, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik Parkingu. Użytkownik Parkingu zwolni Zarządcę Parkingu od odpowiedzialności z tego tytułu oraz pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zarządcę Parkingu lub Właściciela obiektu w związku z tymi roszczeniami.


 

§32. W razie wątpliwości domniemywać się będzie, iż Użytkownikiem Parkingu jest właściciel pojazdu, z którego korzystał Użytkownik Parkingu.

§33. W każdym przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika Parkingu postanowień Regulaminu spełniającym znamiona czynu zabronionego Zarządzający Parkingiem jest uprawniony do wezwania odpowiednich służb porządkowych, w celu podjęcia interwencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ABONAMENT

§34. Korzystanie z Parkingu możliwe jest również na zasadach abonamentu w oparciu o odrębną umowę zawartą z Zarządzającym Parkingiem. Na podstawie umowy i na warunkach w niej ustalonych Zarządzający Parkingiem wyda Użytkownikowi Parkingu kartę abonamentową, która uprawnia do wjazdu na Parking i korzystania z niego.

§35. Należność za parkowanie na podstawie karty abonamentowej przyjmowana jest:

  1. gotówką lub kartą w przypadku abonamentu gotówkowego,

  2. przelewem w przypadku abonamentu przelewowego.


 

§36. Abonamenty przelewowe są opłacane w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku nieopłacenia należności w tym terminie, dostęp do parkingu będzie zablokowany, a odsetki ustawowe będą̨ naliczane: gotówką, kartą, przelewem w przypadku kart-prepaid.

§37. Karta abonamentowa przypisana jest do osoby oraz pojazdu wskazanego przez Zarządzającego. Zabronione jest jakiekolwiek użyczanie karty abonamentowej osobom trzecim. Kierowca, który udostępni kartę osobie trzeciej może zostać obciążony opłatą 250 PLN za każdy odnotowany przypadek.

§38. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty abonamentowej należy natychmiast ten fakt zgłosić Zarządzającemu Parkingiem telefonicznie lub mailowo zgodnie z danymi wskazanymi w §42.

§39. Za wydanie nowej karty abonamentowej (w miejsce zgubionej lub zniszczonej) pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§40. W przypadku uszkodzenia systemu automatycznej obsługi parkingu (kasa automatyczna, bramki wjazdowe i wyjazdowe) na Parkingu obowiązuje ręczne wydawanie przez Obsługę Parkingu dowodów wjazdu oraz kasowanie opłat za potwierdzeniem pobranej należności poprzez wydanie paragonu lub faktury VAT.

§41. Zarządzający Parkingiem nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez konsumentów. Odpowiedzialność Zarządzającego Parkingiem wobec konsumentów regulują zapisy Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§42. Skargi, wnioski oraz roszczenia związane z korzystaniem z Parkingu, należy zgłaszać na adres email lub nr telefonu Zarządzającego Parkingiem: KRK PARKING, KOM: (+48) 730-74-24-24 e-mail: kierownik@krkparking.pl, w formie i w terminach wynikających z postanowień Regulaminu i odpowiednich przepisów prawa.

§43. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018 roku.